Algemene voorwaarden

Naam van de onderneming: Arive CommV
Ondernemingsnummer: BE0636778769
Maatschappelijke zetel:  Prinses Lydialaan 33, 3001 Heverlee 

Artikel 1: Voorwerp van overeenkomst

1a. De Opdrachtgever verklaart voor de uitvoering van de in onderstaand artikel 3 vermelde werkzaamheden beroep te willen doen op de Opdrachtnemer, die dit aanvaardt.

1b. De Opdrachtnemer voert zijn werkzaamheden op zelfstandige basis uit, wars van enig dienstverband of enige gezagsverhouding.

1c. De Opdrachtnemer verklaart over afdoende beroepservaring en kwalificaties te beschikken om deze overeenkomst tot een goed einde te brengen.

Artikel 2: Duur van overeenkomst

2a. De duur van de overeenkomst wordt vooraf afgesproken en schriftelijk vastgelegd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer HR Atelier.

2b. Elke Partij kan de overeenkomst beëindigen na het respecteren van een opzeggingstermijn van 1 maand die zal ingaan vanaf de derde werkdag na verzending van de kennisgeving van opzegging per aangetekende brief. Het begin en het einde van de opzeggingstermijn hoeven niet samen te vallen met het einde van een kalendermaand.

2c. Elk van de Partijen is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen zonder het respecteren van een opzeggingstermijn mits de betaling van een vervangende opzeggingsvergoeding. ???

Een Partij dient ofwel de gehele opzeggingstermijn te presteren dan wel de gehele opzeggingsvergoeding te betalen en is niet gerechtigd deze deels te presteren en deels een vervangende vergoeding te betalen.

De Partij die kiest voor beëindiging mits het betalen van een vervangende opzeggingsvergoeding, dient deze vergoeding binnen de 10 dagen na kennisgeving van beëindiging te betalen.

2d. Elke Partij kan deze overeenkomst beëindigen zonder opzeggingstermijn of -vergoeding door een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij (“de in gebreke blijvende Partij”) in geval van een ernstige en/of aanhoudende tekortkoming van de in gebreke blijvende Partij aan een verplichting op grond van deze overeenkomst of eveneens in geval van schending van een bepaling van deze overeenkomst of haar bijlagen, voor zover deze Partij in gebreke blijft deze tekortkoming of schending te herstellen binnen de 10 kalenderdagen volgend op een ingebrekestelling aan de in gebreke blijvende Partij per aangetekend schrijven of per speciale koerier.

2e. De Opdrachtgever heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen per aangetekende kennisgeving aan de Opdrachtnemer:

Indien de Opdrachtnemer, de zaakvoerder(s), de bestuurder(s), de werknemers of aangestelden van de Opdrachtnemer zich schuldig maakt/maken aan onwettig of strafrechtelijk gesanctioneerd gedrag of verzuim, ongeacht of dit verband houdt met de uitvoering van deze overeenkomst en dat dermate ernstig is dat het, naar het redelijke oordeel van de Opdrachtgever, de reputatie, de goodwill of andere legitieme belangen van de Opdrachtgever ernstig schaadt en daardoor de verdere uitvoering van deze overeenkomst onmogelijk maakt.

2. In geval van faillissement of insolvabiliteit van de Opdrachtnemer of bij het opstarten van een ontbindings- of vereffeningsprocedure van de Opdrachtnemer.

Artikel 3: Werkzaamheden

3a. De werkzaamheden van de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever bestaan uit o.m. (niet-limitatief): HR opdrachten

3b. De Opdrachtnemer verplicht zich voornoemde en alle daarmee samenhangende werkzaamheden naar best vermogen en volgens de regels der kunst uit te voeren en maatschappelijk en ethisch verantwoord te handelen.

3c. Hoewel de Opdrachtnemer zelfstandig en naar eigen inzicht zijn werkzaamheden uitvoert, is hij verplicht zich te houden aan de met de Opdrachtgever gemaakte afspraken en de geldende huisregels van diens onderneming.

Artikel 4: Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

4a. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen iedere aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door de uitvoering zijn werkzaamheden geleverd in het kader van deze overeenkomst. De Opdrachtnemer is gehouden hiertoe een verzekering af te sluiten met een voldoende risicodekking en daarvan op eerste verzoek bewijs aan de Opdrachtnemer te leveren.

4b. De Opdrachtnemer verklaart te voldoen aan alle eigen sociale en fiscale verplichtingen.

4c. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem uitgevoerde en opgevolgde werkzaamheden.

4d. In geval de Opdrachtnemer door overmacht de aan hem toevertrouwde werkzaamheden niet kan voortzetten of dient te schorsen zal hij de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen zodat deze laatste de nodige maatregelen kan nemen.

4e. Alvorens deze overeenkomst aan te gaan verschaft de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever alle noodzakelijke legitimatiebewijzen, rechtsgeldige documenten en certificaten.

4f. De Opdrachtgever zorgt voor voldoende onthaal, de nodige bedrijfsdocumentatie en opleidingsperiode richting Opdrachtnemer om deze laatste voldoende te ondersteunen bij aanvang.

Artikel 5: Geheimhouding.

5a. Beide Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie die tussen hen wordt uitgewisseld strikt geheimhouden.

5b. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan:

Informatie, van welke aard ook en ongeacht de vorm waarin of drager waarop deze wordt meegedeeld, die redelijkerwijze kan aanzien worden als zijnde vertrouwelijk, waaronder boekhoudkundige en financiële informatie, technische informatie, strategische informatie, informatie aangaande onderzoek en ontwikkeling en in het algemeen alle bedrijfsgeheimen.

Alle informatie die, op het ogenblik van mededeling ervan dan wel binnen de 60 dagen erna, uitdrukkelijk als zijnde confidentieel of vertrouwelijk werd aangeduid.

5c. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval niet verstaan:

Informatie die bij de andere Partij al bekend was voor het sluiten van deze overeenkomst;

Informatie van algemene bekendheid of die dit wordt zonder toedoen van de andere Partij;

Rechtmatig van een derde verkregen informatie zonder schending van enige geheimhoudingsplicht;

Informatie die door de andere Partijen onafhankelijk is ontwikkeld zonder op enige wijze gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie van de andere Partij;

Artikel 6: Vergoeding

7a. Voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ontvangt de Opdrachtnemer een vaste vergoeding (fee) .
De vergoeding wordt jaarlijks in januari geïndexeerd volgens de index der consumptieprijzen (gezondheidsindex) met als start index deze die geldig was in oktober 2021, namelijk 114,20.

7b. Alle verplaatsingen in binnen- en buitenland door de Opdrachtnemer gebeuren, met diens eigen vervoer (tenzij anders aanvaard door de Opdrachtgever). Opleidingskosten, reis- en verblijfskosten en eventuele representatiekosten kunnen worden vergoed mits voorafgaande aanvaarding door de Opdrachtgever.

7c. De in het lid 7a. genoemde vergoeding is inclusief alle onkosten die de Opdrachtnemer moet maken voor het uitvoeren van de werkzaamheden en het operationeel houden van diens onderneming. Naast de werkingskosten zijn eveneens alle wettelijke verplichtingen waaraan de Opdrachtnemer dient te voldoen, zoals daar zijn het betalen van sociale bijdragen, belastingen en verzekeringen, definitief ten laste van de Opdrachtnemer en komen zij niet voor vergoeding in aanmerking.

7d. Extra vergoedingen die eventueel door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden toegekend kunnen niet als een verworven verhoging van het afgesproken tarief worden aanzien.

7e. De Opdrachtnemer verplicht zich tot het opstellen en maandelijks toesturen van een voldoende gedetailleerde factuur voor diens prestaties en verplaatsingen aan de Opdrachtgever van de afgelopen maand. Eventueel protest door de Opdrachtgever dient binnen de 10 werkdagen volgend op ontvangst van de factuur te worden geformuleerd.

7f. De Opdrachtgever zal het volledige factuurbedrag inclusief btw, uiterlijk binnen de 15 kalender dagen na factuurdatum overmaken naar het rekeningnummer van de Opdrachtnemer, zijnde: BE90 2350 4858 9332.

7g. Eventuele prijsverhogingen dienen steeds schriftelijk te worden gemeld en kunnen pas na wederzijds akkoord van beide Partijen worden doorgevoerd.

Artikel 8: Wijzigen van de overeenkomst

Het aanbrengen van wijzigingen aan deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden en mits wederzijds akkoord van de betrokken Partijen.

9. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

9a. Op de huidige overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

9b. In geval van betwisting is uitsluitend de Ondernemingsrechtbank van Leuven bevoegd.

10. Slotbepalingen

10a. De overeenkomst vormt een integraal akkoord tussen de betrokken Partijen.

10b. De overeenkomst kan noch in haar geheel, noch in een van haar onderdelen overgedragen worden aan derden.

De overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt waarvan beide Partijen door ondertekening van deze overeenkomst zich akkoord verklaren met de inhoud en ontvangst van de overeenkomst.

Pin It on Pinterest